top of page
MALMEKEN logo neg CMYK.png

SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT & INNOVATION

298413_10150934808815254_1320491493_n.jp
Erbjudande

Vårt erbjudande

Change Management &

Managing Open Innovation

Hållbar affärs- och

verksamhetsutveckling & IT

Systemdesign & Systeminnovation

Business Innovation

Vi designar och leder explorativa projekt i ECO-systemet, över organisatoriska gränser och i tvärfunktionella team;

Managing In-Between (MIB) Innovation.

Processen karaktäriseras av olikhet, mångfald och osäkerhet vilket skapar goda förutsättningar för innovation och banbrytande resultat!

Business Transformation

Vi designar och leder transformativa projekt  i EGO-systemet - med väldefinierade mål och tydliga leveranser. Alltid utifrån ett hållbarhetsperspektiv!

Agenda 2030 & Etisk AI

Sedan 2006 hjälper vi ansvarstagande företag och organisationer att ställa om och styra verksamheten mot en mer hållbar och cirkulär framtid. Vi integrerar affärsmålen med FN:s 17 Sustainable Development Goals (SDG) samt ger stöd vid etiska övervägande avseende AI.

Business Opportunities

Maximiera affärsmöjligheterna genom att koppla affärsmålen till de globala hållbarhetsmålen. Ofta med IT och AI som möjliggörare för innovation.

Risk Management

Minimera risken att verksamheten direkt eller indirekt bidrar negativt till de globala hållbarhets- målen.

Komplexitet

Samhälleliga- och tekniska svåra utmaningar måste lösas på hög systemnivå vilket kräver ett holistiskt synsätt och samverkan mellan näringsliv, akademi, myndigheter och medborgare. Ju fler aktörer och delsystem som krävs för att åstadkomma en systemlösning, desto mer ökar komplexiteten. Vi har erfarenheten och verktygen för att hantera "system av system"-komplexitet i multidisciplinära team.

Nätverk

Genom vår nätverksbaserade organisation och våra gedigna personliga nätverk, nationellt och internationellt, kan vi erbjuda den breda expertis varje systemlösning kräver!

IMG_0013.png

"Vi hjälper ansvarstagande företag och organisationer att hitta rätt strategier och styra mot hållbar affärs- och verksamhetsutveckling & innovation."

"Vi har gedigen erfarenhet av att driva projekt med hög komplexitet och utmanande sammanhang. Genom att framgångsrikt hantera gränssnittet mellan IT och affären, skapas ett väl fungerande och hållbart ECO-system."

The SEVS Way
Kina mars 2014 1290.JPG
SEVS-logotype2.png

The SEVS Way

Världen står inför stora samhälleliga och tekniska utmaningar. Karaktäristiskt för en samhällsutmaning är att ingen enskild aktör på egen hand kan ta fram lösningen. Det krävs ett gränsöverskridande samarbete där flera företag och organisationer samverkar i multi-disciplinära team, för att på så sätt få ökad förståelse för helheten, de underliggande parametrarna och hur de interagerar i det övergripande systemet. Detta leder till ökad komplexitet som måste hanteras. Malmeken har erfarenhet, kunskap och ett strategiskt analysverktyg (The SEVS Way) för att hantera och till fullo utnyttja potentialen i dessa typer av explorativa projekt

SEVS är en Open Innovation Platform initierat som ett FFI-projekt 2009 av SAFER och Swedish Electromobility Center, inom Chalmers. Flera strategiska och explorativa SEVS-projekt har genomförts med fokus på hållbara transport- och mobilitetslösningar 2030+. www.sevs.se.

Ett av flera resultat är The SEVS Way som erbjuder en uppsättning verktyg för att hjälpa organisationer och hela sektorer att systematiskt analysera och ta itu med komplexa samhälleliga och tekniska utmaningar. 

"Frågan är inte vilka lösningar som kan realiseras utan vilka lösningar som kommer att realiseras - och varför och med vilka konsekvenser."

Strategisk utblick

Att hantera komplexitet

En systemlösning är komplex och kräver ofta ett gränsöverskridande samarbete mellan industrier, akademi, myndigheter och medborgare. The SEVS Way är ett strategiskt analysverktyg och en systematisk process för att hantera komplexitet och för att lösa samhällsutmaningar utifrån flera olika perspektiv i multi-disciplinära team. 

Omvärldsanalys

Med vår drivkraftsmodell belyser vi politiska, sociala, ekonomiska, tekniska, spatiala samt miljömässiga dimensioner, vilka ligger till grund för beskrivning av olika scenarier eller så kallade Strategiska Affärsdomäner.

Framtidsanalys

Företag och organisationer måste förstå och förhålla sig till flera framtidsscenarier, genom att anpassa sina mål, lösningar och strategier för att möta den osäkra framtiden, både kortsiktigt och långsiktigt. The SEVS Way är generiskt och kan användas för analys av alla typer komplexa system, även informationssystem och "system av system". 

 

Transformation

En och samma lösning kan vara mer eller mindre hållbar, eller ens realiserbar, beroende på i vilken affärsdomän den verkar. Därför måste varje lösning designas och analyseras utifrån respektive scenario. Resultatet av analysen blir ett antal så kallade GO:es, vilka adresserar färdriktningen för olika aktörer i såväl EGO- som ECO-systemet, (se bild första sidan).

​En lösning har större förutsättningar att bli mer hållbar om flera företag samverkar branschöverskridande för att åstadkomma cirkulära flöden.

"Komplexiteten kan inte minskas, den måste hanteras. För att göra det måste vi förstå samspelet mellan olika intressenter, teknisk utveckling, resurser och samhället."

2014-11-15 058.JPG
2014-09-04 1480.JPG

AI - Etiska överväganden 

Artificiell Intelligens är en möjliggörare för att åstadkomma mer hållbara lösningar inom många branscher. De som tillverkar AI-system önskar maximera affärsnyttan men måste samtidigt minimera riskerna genom att erbjuda tillförlitliga AI-system d v s de ska utformas, utvecklas och användas på ett lagligt, etiskt och robust sätt. Det kräver en helhets- och systembaserad syn, som omfattar alla aktörer som ingår i systemet under hela dess livscykel.

 

Vilka är de tekniska och samhälleliga utmaningarna med AI? Vilka etiska och legala övervägande måste vi göra när vi designar och utvecklar lösningarna - vilka är riskerna och vilka är möjligheterna? På vilket sätt kan AI direkt eller indirekt bidra positivt till implementering av FN:s 17 Hållbarhetsmål och samtidigt stärka organisationens innovations- och konkurrenskraft?

Det strategiska analysverktyget The SEVS Way kan användas för att hantera ovan nämnda frågor, samt att analysera sociala utmaningar såsom "AI och Etiska överväganden".

"Vi hjälper företag och organisationer att integrera AI-systemen med FN:s 17 Hållbarhetsmål."

Om Malmeken

Om Malmeken

God lönsamhet på goda grunder

Malmeken AB grundades 2006 av innovatören och parallellentreprenören Else-Marie Malmek. Hon är medgrundare av Juteborg Sweden AB (2013) och av Sustainable System of System Solutions – 4S AB (2020). Initiativtagare till Volvo Car Sunfleet (1996). Else-Marie är också medgrundare av den öppna innovationsplattformen SEVS, www.sevs.se.
Samarbetspartners

Samarbetspartners

Malmeken AB är ett nätverksbaserat företag. Vi har under 35 års tid arbetat upp ett gediget nätverk med samarbetspartner, både inom industri, akademi och myndigheter. Vi har även goda internationella relationer; specifikt med Bangladesh. 

4SAB_Logotype_CMYK_Blue.png

Sustainable System of Systems solutions - 4S AB är en oberoende utvecklingspartner med fokus på systeminnovation. Företaget designar och integrerar "system av system" till hållbara transport- och mobilitetslösningar, ofta baserade på automation. Affär och teknik integreras genom att koppla ihop Strategic Design Domains - SDD®, med Operational Design Domains - ODD.

Jute.png

Juteborg Sweden AB är en innovativ och entreprenöriell utvecklingspartner baserat på jute och jutekompositer, och branschöverskridande cirkulära materialflöden. Företagets affärsidé är att transformera branscherna automotive/transport samt bygg/interiör med hjälp av high tech jute - världens mest hållbara material. www.juteborg.se

Safer.png

SAFER är en arena för tvärvetenskapligt forskning och öppen innovation. SAFERs holistiska strategi för trafiksäkerhet omfattar människor, fordon och infrastruktur. Den öppna innovationsplattformen SEVS har sin hemvist på SAFER. Både Malmeken AB och 4S AB är associerade medlemmar till SAFER.

Kontakt
bottom of page